Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Til vore kunder – der er hovedaktionærer

Som hovedaktionær skal du huske at udfylde og indsende den digitale blanket 04.021 om kontrollerede transaktioner for 2021.

Hvis du ikke indsender blanketten, kan SKAT betragte det som mangelfuld selvangivelse og dermed står du til at skulle betale et skattekontrollovstillæg på op til 5.000 kr.

Her er link til den elektronisk blanket https://skat.dk/data.aspx?oid=2303516

Bemærk, at det er alle hovedaktionærer, der skal indsende blanket 04.021, også selvom man kun har modtaget normal løn eller udbytte fra selskabet.

I den kontekst er du hovedaktionær, hvis du har bestemmende indflydelse i selskaber alene eller sammen med nærtstående familiemedlemmer.

Hvis du fx har 50 % af stemmerne i selskabet og din søn har 1 % af stemmerne, så skal både du og din søn indsende blanketten.

Hvis du svarer Ja, til at du har kontrollerede transaktioner, vil du blive spurgt, om du har andre kontrollerede transaktioner end:

  • udbytte, som er udbetalt ved bankoverførsel,
  • løn som er indberettet som A-indkomst og udbetalt via bankoverførsel
  • eller fri bil eller fri telefon, som er indberettet som A-indkomst.

Hvis du svarer nej til at du har andre kontrollerede transaktioner en ovennævnte, er blanketten færdigudfyldt og du kan indsende den.

Hvis du svarer ja til at du har andre kontrollerede transaktioner end disse, skal du gå videre og give oplysninger om de øvrige kontrollerede transaktioner.

Fristen for at indsende blanketten er den samme som fristen for at indsende oplysningsskemaet.

P.s. har evt. yderligere spørgsmål eller kommentarer til ovenstående er du selvfølgelig altid velkommen til at anmode om vores assistance hermed.

Forskudsopgørelsen 2022

SKAT udsendte forskudsopgørelsen for 2022 i november måned, tjek om den passer på den forventede indkomst for året 2022, eller skal den rettes.

Beskatning af fri bil fra 1. juli 2021

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 markante ændringer af satserne for beskatning af fri bil. Vanen tro, så sker der en gradvis indfasning af de nye regler, så bogholdere og revisorer ikke bliver arbejdsløse. Ingen siger at det skal være nemt.

Oven i købet valgte lovgiver at ændre reglerne i midten af året, så vi kører med 2 regelsæt i 2021.

Ændringerne består at 2 elementer:

  1. En gradvis harmonisering af procentsatsen for fri bil over/under 300.000 kr.
  2. En gradvis optrapning af indregningsprocenten for miljøtillæg

Hvordan er situationen for fri bil fra 1. juli 2021 og til 31. december 2021 ?

Værdi af bil op til 300.000 kr. indgår med 24,5 %

Værdi af bil over 300.000 kr. indgår med 20,5 %

Miljøtillæg indgår pr. 1. juli med 250 % Før 1. juli skulle miljøtillægget medregnes med 150 %

Formål

Lovens formål er, at øge beskatningen af dyre biler. Da harmoniseringen af procentsatsen sker symmetrisk omkring 300.000 kr. betyder det, at stramningen kun rammer biler over 600.000 kr.

Stigningen i medregningsprocenten for miljøtillægget rammer imidlertid biler i alle prisklasser. Miljøtillægget er udtryk for, hvor langt bilen kører på literen og dermed hvor meget CO2 bilen udleder.

Miljøtillægget

Miljøtillægget beregnes ud fra den grønne ejerafgift på bilen. Den grønne afgift hed tidligere vægtafgift, men beregnes nu ud fra den enkelte bils brændstoføkonomi.

Den grønne ejerafgift medregnes pr. 1. juli 2021 med 250 %

Bemærk, at den såkaldte ”grønne udligningsafgift” ikke skal medregnes til den grønne ejerafgift ved beregning af fri bil.

Den grønne udligningsafgift er en afgift, der pålignes dieselbiler for at udligne forskellen i prisen på diesel og benzin.

Udligningsafgiften fremgår altid som en særskilt linje, når man modtager opkrævningen fra Motorstyrelsen. Udligningsafgiften skal altså IKKE medregnes til fri bil.

Ligeledes skal man ikke medtage den private benyttelsesafgift, som pålignes biler på papegøjeplader.

Eksempel på opgørelse fra 1. juli 2021

En medarbejder har fri bil. Der er tale om en dieselbil som koster 500.000 kr.

Grøn ejerafgift 580 kr. pr. ½-år

Grøn udligningsafgift 1.400 kr. pr. ½-år

Værdi op til 300.000 kr.           300.000 x 24,5 %                             73.500 kr.

Værdi over 300.000                    200.000 x 20,5 %                           41.000 kr.

Miljøtillæg                                     580 x 2 x 2,5                                     2.900 kr.

Værdi af fri bil fra 1. juli                                                                     117.400 kr.

Kilde: Skat og Raad

Grænsen for betaling af kontanter ændret

Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget en ny lov, som bl.a. medfører, at grænsen for betaling med kontanter sættes ned fra DKK 50.000 til DKK 20.000. Dette gøres for at imødekomme en fortsat høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme, som er forbundet med kontantbetalinger.

Ændringen træder i kraft den 1. juli 2021. Fra dette tidspunkt er det forbudt for erhvervsdrivende at modtage kontantbetaling på DKK 20.000 eller mere. Dette gør sig både gældende ved salg af varer og øvrige genstande samt ved salg af f.eks. ejendomme og tjenesteydelser. 

Kontantbetaling omfatter i lovens forstand betaling med fysiske penge. Dermed omfatter kontantforbuddet ikke betaling med betalingskort og bankoverførsler.

Kontantforbuddet er stadig ikke gældende for private.

Overtrædelse af kontantforbuddet kan straffes – som minimum med bøde. Bøden udmåles normalt til 25% af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen på DKK 20.000, dog minimum DKK 10.000.

Fristen for omregistrering fra IVS til ApS forlænges

Regeringen vil sammen med Folketinget give iværksættere bedre mulighed for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til 15. oktober 2021.

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne (IVS’erne). Det betyder, at IVS’erne nu skal omregistrere deres selskab til ApS, hvis de ikke vil blive sendt til tvangsopløsning.

Men det har vist sig at være svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kroner, som det kræver at omregistrere et IVS. Samtidig har corona-krisen gjort det endnu sværere.

Helt konkret bliver det fremover muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kr., der er minimumskravet til ApS’er.

Hvis der f.eks. er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et som følge af forslaget blive omregistreret til ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kr.

Det vil lette omregistreringen for iværksætterne, der fx har lånt til opstartsinvesteringer, da der ikke længere vil være krav om, at der på bundlinjen i virksomheden er et plus på 40.000 kr. på tidspunktet for omregistreringen.

Tanken bag er, at de IVS’er, som er stiftet uden reel hensigt om erhvervsdrift, ikke vil blive omregistreret til et ApS, da det kræver et beløb af en vis størrelse at blive omregistreret. På den anden side vil de selskaber, som er stiftet med henblik på at føre deres innovative idé ud i livet, ikke blive pålagt en unødig stor byrde.

Dagpengesatser 2021

Satser 2021

Dagpenge 2021
Sats pr. dag 892 kr. for fuldtidsforsikrede/ 19.322 kr. pr. mdr.

Sats pr. dag 595 kr. for deltidsforsikrede/ 12.881 kr. pr. mdr.

Sygedagpenge 2021
Max pr. uge 4.460 kr.

Barselsdagpenge og pasning af syge børn 2021
Max pr. uge 4.460 kr.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Håndværkerfradraget gælder også i 2021

Du har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i din bolig.

Du kan fortsat få fradrag for udvalgte afholdte udgifter i din bolig. hvad enten du er lejer eller ejer. Dette gælder også hvis du bor i andelsbolig eller har sommerhus.

I 2021 kan du opnå fradrag for op til  kroner 25.000 (6.200 kroner i 2020) i serviceydelser og op til 25.000 kroner (12.500 kroner i 2020) kroner i håndværksydelser. Håndværkerfradragets skatteværdi er ca. 26 %. Så hvis dit fradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat. Servicefradragets skatteværdi i 2021 er ca. 35 %. Så hvis dit fradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 1.060 kr. i skat.

Er du gift eller samlevende, kan både dig og din ægtefælle opnå disse fradrag. Der er tale om et maksimalt fradrag, uanset hvor mange boliger du ejer.

  • Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få servicefradrag for 25.000 kr. i 2021 (6.200 kr. i 2020) og 25.000 kr. i håndværkerfradrag i 2021 (12.500 kr. i 2020). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.

Har I børn over 18 år i husstanden, kan barnet også selvstændigt opnå et håndværkerfradrag, hvis fakturaen er udstedt til barnet, og det er barnet der betaler regningen.

Faktura og krav til digital betaling

Det er et krav til håndværkerfradraget, at arbejdet skal kunne dokumenteres med en faktura. Hvis der er tale om privat børnepasning, så er det tilstrækkeligt at få en skriftlig erklæring fra babysitteren. Derudover er det et krav, at du betaler elektronisk, eksempelvis med mobilepay, netbank eller dankort. For at opnå fradrag for udført arbejde skal det betales inden 1. marts året efter – dvs. arbejde udført i 2021, skal være betalt senest den 28. februar 2022.

Hvilke ydelser gælder for håndværkerfradrag?

Fradraget kan opnås alene for arbejdsløn inden for visse håndværksydelser, herunder vedligeholdelse og reparation af eksisterende bolig. Du kan ikke få håndværkerfradrag hvis der er tale om nybyggeri. Når der er tale om helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.

Håndværksydelser dækker blandt andet over udvendigt malerarbejde, isolering af tag, reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre, isolering af ydervægge og gulv, afmontering af brændeovne, installation eller udskiftning af varmeanlæg og solenergi, ventilation, afløb, dræn og radonsikring, nedlægning af bredbånd. Du kan finde en udtømmende liste på Skattestyrelsens hjemmeside.

Serviceydelser dækker over almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. De personer, der udfører serviceydelserne, skal være fyldt 18 år og må ikke bo i husstanden.

Vil du oplyse fradrag for 2021, skal du logge på TastSelv, vælge Forskudsopgørelsen og trykke på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag felt 460 eller Servicefradrag felt 461.

Kilde: SKAT

Ekstraordinær udbytte

Hvornår er det lige, at man kan udlodde ekstraordinært udbytte fra sit selskab og hvor meget kan man udlodde?

Muligheden for at udlodde udbytte hele året rundt er reguleret i selskabslovens § 182 og 183.

Muligheden for ekstraordinært udbytte gælder i både A/S’er, ApS’er og IVS’er. Dog skal man i IVS’er huske at iagttage de særlige begrænsninger i relation til opsparingskontoen op til de 40.000 kr.

Hvem beslutter

Det fremgår af selskabslovens § 182, at spørgsmålet om ekstraordinært udbytte, som udgangspunkt skal op og vende på en ekstraordinær generalforsamling.

Hvis man ønsker en lidt mere smidig ordning, så kan generalforsamlingen en gang for alle bemyndige selskabets ledelse til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte i løbet af året.

Hvor meget kan der udloddes?

Som ekstraordinært udbytte kan du udlodde selskabets frie egenkapital. Altså den del af egenkapitalen, der overstiger den nominelle kapital i selskabet. Sådan har det været i en del år, men siden 2014 har man også kunne udlodde frie reserver, der er opstået efter afslutning af sidste regnskab. Det kan være i form af reserver, der er blevet frigjort, men typisk er det optjent overskud vi taler om.

Nystiftede selskaber

For nystiftede selskaber gælder der den begrænsning, at man ikke må udlodde ekstraordinært udbytte i selskabets første regnskabsår. Man kan således først beslutte ekstraordinært udbytte, efter at selskabet har aflagt sin første årsrapport. Derfor anbefaler vi nogle gange kunderne at vælge et kort regnskabsår, når et selskab stiftes, så kapitalejerne hurtigere får adgang til udbytte.

Hvis man fx stifter et selskab pr. 14. oktober 2019 og lader første regnskabsår løbe til 31. december 2020, så kan kapitalejerne først få udbytte i 2021.

Krav om mellembalance

Når man udlodder ekstraordinært udbytte, stilles der nogle gange krav om, at der skal udarbejdes en mellembalance. Men hvornår er det lige at det gælder?

Kravet om mellembalance afhænger at, om selskabet er et A/S eller et ApS og om udbyttet udloddes før eller efter, at der er gået 6 måneder efter sidste godkendte årsrapport.

Reglerne kan beskrives i følgende skema:

Krav om mellembalance? De første 6 måneder efter seneste regnskab Over 6 måneder fra seneste regnskab
Aktieselskaber Ja, men du kan nøjes med balancen fra årsregnskabet Ja, du skal udarbejde mellembalance
Anpartsselskaber og IVS’er Nej, der er ikke et krav om mellembalance Ja, du skal udarbejde mellembalance

Af skemaet kan udledes, at hvis du kan nå at udlodde ekstraordinært udbytte i de første 6 måneder efter sidste godkendte årsregnskab, så skal du ikke lave mellembalance, men hvis du kommer ud over 6 måneder, så skal der altid laves mellembalance.

Revision af mellembalance

Hvis selskabet er revisionspligtig, så skal mellembalancen være forsynet med en revisorpåtegning. Det gælder også selskaber der ifølge lovgivningen kan fravælge revision, men desuagtet har valgt revision.

Revisionshandlingerne skal mindst svare til standarden review.

Indberet udbyttemodtagere og betal udbytteskat

Som ved ordinære udbytter skal selskabet indberette udbyttemodtagere til SKAT. Udbytteskatten på 27 pct. som gælder for personer, skal være indbetalt senest den 10. i måneden efter vedtagelse af udbytte. Dog 17. januar, hvis udbyttet udloddes i december.

Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Indtægt fra virksomhed skattepligtig uanset størrelse

Vi bliver ofte mødt med den opfattelse, at indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 både er moms- og skattefri.

Dette er ikke korrekt. Vi vil derfor præcisere, at selvom grænsen for momsregistrering går ved en omsætning på 50.000 kr., så er indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 skattepligtig.

Ny ferielov træder i kraft 1. september 2020

Danskerne har fået en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie.

Fra september 2020 er der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Straksafskrivning: 2020 og 2021

Folketinget har vedtaget lovforslaget (L 178) om forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver mv.

Se den vedtagne lov her: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l178/20201_l178_som_vedtaget.pdf

Straksafskrivninger

Beløbsgrænsen for straksafskrivning af småaktiver hæves til 30.000 kr. (2020-niveau)

Forhøjelsen af beløbsgrænsen har virkning for småaktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Restafskrivning

Grænsen for restafskrivning hæves til 30.000 kr. således at saldoen på driftsmidler kan fradrages fuldt ud, når saldoværdien er nede på 30.000 kr. (2020-niveau) eller derunder.

NB! Denne lempelse har virkning for indkomstår, der udløber den 23. november 2020 eller senere. Det vil sige, at den gælder allerede for indkomståret 2020 for personlige virksomheder og selskaber, der har kalenderårsregnskab.

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler forhøjes til 116 %

Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der er anskaffet den 23. november 2020  eller senere kan afskrives med 116 % af anskaffelsessummen.

Dette er en permanent gave til virksomhederne, idet du kun kan blive genbeskattet af salgssummen.

Eksempel

Du køber en ny varebil den 1. december 2020 til 100.000 kr. ekskl. moms

Du afskriver 116.000 kr. Gevinst i forhold til gamle regler: 22% x 16.000 = 3.520 kr.

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget til 116 % gælder ikke:

  • Personbiler
  • Maskiner, der drives af fossilt brændstof. Undtagelsen gælder dog ikke traktorer, der indregistreres til at køre på offentlig vej.
  • Aktiver, som du vælger at straksafskrive

Kilde: Skat & Råd Aps – Mads Grønnegaard, skattekonsulent cand.jur.

Forskudsopgørelse 2021

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november, hvor du kan se Skats bud på, hvordan din skat bliver i det kommende år. Hvis der sker ændringer i din økonomi, bør du rette forskudsopgørelsen, så du løbende betaler den rigtige skat.

Når du retter din forskudsopgørelse i TastSelv, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til fx din arbejdsgiver, SU eller dit pensionsselskab.

Det er dog ikke alle der finder det interessant at tjekke forskudsopgørelsen. Til trods for at SKAT helst ser at man tjekker sin forskudsopgørelse og tjekker at tallene er korrekt. Man vil derfor kunne minimere antallet af borgere som står tilbage med en evt. stor restskat.

Nye satser på kørsel og rejser 2021

Kørepenge 2021

Kørsel op til 20.000 km. årligt bil/motorcykel 3,44 kr.

Kørsel over 20.000 km. 1,90 kr.

Cykel, knallert og scooter pr. km. 0,54 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse

Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere pr. døgn:  532 kr.

Logi pr. døgn 228 kr.

Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Småfornødenheder er fx en kop kaffe, avis eller busbillet.

Du kan få fradrag for 25 procent af standardsatsen for kost. Det svarer til 133 kr. pr. døgn i 2021 (130,25 kr. pr. døgn i 2020). Det gælder også, hvis du har fået fri kost på rejsen.

Kørsel 2021

Befordringsfradrag 2021

0-24 km 0,00 kr.
25-120 km 1,90 kr.
Over 120 km 0,95 kr. (I yder kommuner dog 1,90 kr.)

Hvis du kan få kørselsfradrag, og lige som mange andre har arbejdet mere hjemmefra i 2020 og 2021, så bliver dit fradrag mindre.

Du skal selv oplyse kørselsfradraget på din årsopgørelse. Og hvis du forventer, at dit kørselsfradrag bliver lavere i 2021, skal du rette din forskudsopgørelse.

Du kan se mere på Skat

https://skat.dk/skat.aspx?oId=2234761

KØRSEL MELLEM BOLIG OG ARBEJDSPLADS DE FØRSTE 60 DAGE.
Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.

EKSEMPEL:
Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 km. væk. Han kører i sin varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument holder ikke vand overfor SKAT.

AFBRYDELSE AF 60 DAGES REGLEN:
Ifølge loven har du mulighed for at afbryde 60 dages reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende dage til en anden arbejdsplads. Afbrydelsen kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår.

ALMINDELIGT BEFORDRINGSFRADRAG:
Kørsel som anses som privat kørsel, fordi antal kørsel til samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Det er samme taster som gælder lønmodtagere. Se ovenfor.

Kørsel 2020

Befordringsfradrag 2020

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,96 kr.
Over 120 km 0,98 kr. (I udkants kommuner dog 1,96 kr.)

Kørselsgodtgørelse 2020

Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,52 kr.
Over 20.000 km 1,96 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,54 kr.

Rejsegodtgørelse 2020/pr. døgn

Logi: 223 kr.

Kost og småfornødenheder: 521 kr.

Du kan få fradrag for småfornødenheder, hvis din arbejdsgiver ikke dækker disse udgifter. Småfornødenheder er fx en kop kaffe, avis eller busbillet.

Du kan få fradrag for 25 procent af standardsatsen for kost. Det svarer til 130,25 kr. pr. døgn i 2020 . Det gælder også, hvis du har fået fri kost på rejsen.

KØRSEL MELLEM BOLIG OG ARBEJDSPLADS DE FØRSTE 60 DAGE.
Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.

EKSEMPEL:
Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 km. væk. Han kører i sin varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument holder ikke vand overfor SKAT.

AFBRYDELSE AF 60 DAGES REGLEN:
Ifølge loven har du mulighed for at afbryde 60 dages reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende dage til en anden arbejdsplads. Afbrydelsen kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår.

ALMINDELIGT BEFORDRINGSFRADRAG:
Kørsel som anses som privat kørsel, fordi antal kørsel til samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Det er samme taster som gælder lønmodtagere. Se ovenfor.

Diskontoen

Diskotoen

6. juli 2012 0,00 pct.
1. juni 2012 0,25 pct.
9. december 2011 0,75 pct.
4. november 2011 1,00 pct.
8. juli 2011 1,25 pct.
8. april 2011 1,00 pct.
15. januar 2010 0,75 pct.
28. august 2009 1,00 pct.
14. august 2009 1,10 pct.
8. juni 2009 1,20 pct.

Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskontoen – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Vigtige datoer

Her finder du bl.a. datoer for indbetaling af A-skat – Lønsumsafgift – Månedsmoms – A-skat og AM bidrag lønmodtagere – B-skat m.v.

Update

Her finder du aktuelle oplysninger som bl.a. kan være hvilke krav skat stiller til dit kørselsregnskab, ny ferielov, afskaffelse af IVSér m.v.