Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskonto – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Fristen for omregistrering fra IVS til ApS forlænges

Regeringen vil sammen med Folketinget give iværksættere bedre mulighed for at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Samtidig forlænges fristen for omregistrering til 15. oktober 2021.

Folketinget besluttede sidste år at afvikle iværksætterselskaberne (IVS’erne). Det betyder, at IVS’erne nu skal omregistrere deres selskab til ApS, hvis de ikke vil blive sendt til tvangsopløsning.

Men det har vist sig at være svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kroner, som det kræver at omregistrere et IVS. Samtidig har corona-krisen gjort det endnu sværere.

Helt konkret bliver det fremover muligt at omregistrere et IVS til et ApS ved at indbetale forskellen mellem IVS’ registrerede selskabskapital og de 40.000 kr., der er minimumskravet til ApS’er.

Hvis der f.eks. er indskudt 5.000 kr. ved stiftelsen af et IVS, kan IVS’et som følge af forslaget blive omregistreret til ApS ved at indskyde de resterende 35.000 kr.

Det vil lette omregistreringen for iværksætterne, der fx har lånt til opstartsinvesteringer, da der ikke længere vil være krav om, at der på bundlinjen i virksomheden er et plus på 40.000 kr. på tidspunktet for omregistreringen.

Tanken bag er, at de IVS’er, som er stiftet uden reel hensigt om erhvervsdrift, ikke vil blive omregistreret til et ApS, da det kræver et beløb af en vis størrelse at blive omregistreret. På den anden side vil de selskaber, som er stiftet med henblik på at føre deres innovative idé ud i livet, ikke blive pålagt en unødig stor byrde.

Dagpengesatser

Satser 2020

Dagpenge 2020
Sats pr. dag 881 kr.

Sygedagpenge 2020
Max pr. uge 4.405 kr.

Barselsdagpenge 2020
Max pr. uge 4.405 kr.

Håndværkerfradraget gælder også i 2020

Du har fortsat mulighed for at opnå fradrag for udgifter til udvalgte service- og håndværksydelser, som er udført i din bolig.

Du kan fortsat få fradrag for udvalgte afholdte udgifter i din bolig. hvad enten du er lejer eller ejer. Dette gælder også hvis du bor i andelsbolig eller har sommerhus.

I 2020 kan du opnå fradrag for op til 6.200 kroner (6.100 kroner i 2019) i serviceydelser og op til 12.500 kroner (12.200 kroner i 2019) kroner i håndværksydelser. Skatteværdien af fradraget udgør cirka 26 procent. Så hvis du har håndværkerudgifter for 10.000 kr. så betaler skattefar ca. 2.600 kr. heraf.

Er du gift eller samlevende, kan både dig og din ægtefælle opnå disse fradrag. Der er tale om et maksimalt fradrag, uanset hvor mange boliger du ejer. Hvis du og din ægtefælle fx har håndværksydelser på 40.000 kroner i boligen i løbet af 2020, kan I maksimalt få et fradrag på 12.500 kroner hver svarende til 25.000 kr. samlet. Det er ligegyldigt om regningen kun udstedes til en af jer.

Har I børn over 18 år i husstanden, kan barnet også selvstændigt opnå et håndværkerfradrag, hvis fakturaen er udstedt til barnet, og det er barnet der betaler regningen.

Faktura og krav til digital betaling

Det er et krav til håndværkerfradraget, at arbejdet skal kunne dokumenteres med en faktura. Hvis der er tale om privat børnepasning, så er det tilstrækkeligt at få en skriftlig erklæring fra babysitteren. Derudover er det et krav, at du betaler elektronisk, eksempelvis med mobilepay, netbank eller dankort. For at opnå fradrag for udført arbejde i 2019, skal regningen være betalt senest den 28. februar 2020.

Hvilke ydelser gælder for håndværkerfradrag?

Fradraget kan opnås alene for arbejdsløn inden for visse håndværksydelser, herunder vedligeholdelse og reparation af eksisterende bolig. Du kan ikke få håndværkerfradrag hvis der er tale om nybyggeri.

Håndværksydelser dækker blandt andet over udvendigt malerarbejde, isolering af tag, reparation og forbedring af skorsten, udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre, isolering af ydervægge og gulv, afmontering af brændeovne, installation eller udskiftning af varmeanlæg og solenergi, ventilation, afløb, dræn og radonsikring, nedlægning af bredbånd. Du kan finde en udtømmende liste på Skattestyrelsens hjemmeside.

Serviceydelser dækker over almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde. De personer, der udfører serviceydelserne, skal være fyldt 18 år og må ikke bo i husstanden.

Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Ekstraordinær udbytte

Hvornår er det lige, at man kan udlodde ekstraordinært udbytte fra sit selskab og hvor meget kan man udlodde?

Muligheden for at udlodde udbytte hele året rundt er reguleret i selskabslovens § 182 og 183.

Muligheden for ekstraordinært udbytte gælder i både A/S’er, ApS’er og IVS’er. Dog skal man i IVS’er huske at iagttage de særlige begrænsninger i relation til opsparingskontoen op til de 40.000 kr.

Hvem beslutter

Det fremgår af selskabslovens § 182, at spørgsmålet om ekstraordinært udbytte, som udgangspunkt skal op og vende på en ekstraordinær generalforsamling.

Hvis man ønsker en lidt mere smidig ordning, så kan generalforsamlingen en gang for alle bemyndige selskabets ledelse til at træffe beslutning om ekstraordinært udbytte i løbet af året.

Hvor meget kan der udloddes?

Som ekstraordinært udbytte kan du udlodde selskabets frie egenkapital. Altså den del af egenkapitalen, der overstiger den nominelle kapital i selskabet. Sådan har det været i en del år, men siden 2014 har man også kunne udlodde frie reserver, der er opstået efter afslutning af sidste regnskab. Det kan være i form af reserver, der er blevet frigjort, men typisk er det optjent overskud vi taler om.

Nystiftede selskaber

For nystiftede selskaber gælder der den begrænsning, at man ikke må udlodde ekstraordinært udbytte i selskabets første regnskabsår. Man kan således først beslutte ekstraordinært udbytte, efter at selskabet har aflagt sin første årsrapport. Derfor anbefaler vi nogle gange kunderne at vælge et kort regnskabsår, når et selskab stiftes, så kapitalejerne hurtigere får adgang til udbytte.

Hvis man fx stifter et selskab pr. 14. oktober 2019 og lader første regnskabsår løbe til 31. december 2020, så kan kapitalejerne først få udbytte i 2021.

Krav om mellembalance

Når man udlodder ekstraordinært udbytte, stilles der nogle gange krav om, at der skal udarbejdes en mellembalance. Men hvornår er det lige at det gælder?

Kravet om mellembalance afhænger at, om selskabet er et A/S eller et ApS og om udbyttet udloddes før eller efter, at der er gået 6 måneder efter sidste godkendte årsrapport.

Reglerne kan beskrives i følgende skema:

Krav om mellembalance? De første 6 måneder efter seneste regnskab Over 6 måneder fra seneste regnskab
Aktieselskaber Ja, men du kan nøjes med balancen fra årsregnskabet Ja, du skal udarbejde mellembalance
Anpartsselskaber og IVS’er Nej, der er ikke et krav om mellembalance Ja, du skal udarbejde mellembalance

Af skemaet kan udledes, at hvis du kan nå at udlodde ekstraordinært udbytte i de første 6 måneder efter sidste godkendte årsregnskab, så skal du ikke lave mellembalance, men hvis du kommer ud over 6 måneder, så skal der altid laves mellembalance.

Revision af mellembalance

Hvis selskabet er revisionspligtig, så skal mellembalancen være forsynet med en revisorpåtegning. Det gælder også selskaber der ifølge lovgivningen kan fravælge revision, men desuagtet har valgt revision.

Revisionshandlingerne skal mindst svare til standarden review.

Indberet udbyttemodtagere og betal udbytteskat

Som ved ordinære udbytter skal selskabet indberette udbyttemodtagere til SKAT. Udbytteskatten på 27 pct. som gælder for personer, skal være indbetalt senest den 10. i måneden efter vedtagelse af udbytte. Dog 17. januar, hvis udbyttet udloddes i december.

Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Indtægt fra virksomhed skattepligtig uanset størrelse

Vi bliver ofte mødt med den opfattelse, at indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 både er moms- og skattefri.

Dette er ikke korrekt. Vi vil derfor præcisere, at selvom grænsen for momsregistrering går ved en omsætning på 50.000 kr., så er indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 skattepligtig.

Ny ferielov træder i kraft 1. september 2020

Vi bliver ofte mødt med den opfattelse, at indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 både er moms- og skattefri.

Dette er ikke korrekt. Vi vil derfor præcisere, at selvom grænsen for momsregistrering går ved en omsætning på 50.000 kr., så er indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 skattepligtig.

Straksafskrivning 2018 og 2019

Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver 2018 :
Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver 2019 :
13.500 kr.
13.800 kr.

Forskudsopgørelse 2019

Tirsdag den 13 november 2018 vil det være muligt at se din forskudsopgørelse for 2019. Alle tallene i din forskudsopgørelse er som udgangspunkt fremkommet ud fra de oplysninger som SKAT har i forbindelse med årsopgørelsen 2017. Ens indkomst vil dog automatisk blive hævet med få % (løn, pension, mv.). Du skal dog selv være opmærksom på at renteindtægter og renteudgifter, mv. ikke bliver reguleret. Det er derfor vigtigt at få dine fradrag opdateret.

Har du på et tidspunkt ændret din forskudsopgørelse for 2018, vil de ændringer blive overført til forskudsopgørelsen 2019.

Det er dog ikke alle der finder det interessant at tjekke forskudsopgørelsen. Til trods for at SKAT helst ser at man tjekker sin forskudsopgørelse og tjekker at tallene er korrekt. Man vil derfor kunne minimere antallet af borgere som står tilbage med en evt. stor restskat.

Nye satser på kørsel og rejser 2019

Kørepenge 2019

Kørsel op til 20.000 km. årligt bil/motorcykel 3,56

Kørsel over 20.000 km. 1,98

Cykel, knallert og scooter pr. km. 0,53

Skattefri rejsegodtgørelse

Kost pr. døgn 509

Logi pr. døgn 219

25%-godtgørelse pr. døgn 127,25

Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Kørsel

Befordringsfradrag 2018

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,94 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (I udkants kommuner dog 1,94 kr.)

Kørselsgodtgørelse 2018

Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,54 kr.
Over 20.000 km 1,94 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,53 kr.

Rejsegodtgørelse 2018

Logi – efter regning eller pr. døgn 214 kr.
Fortæring pr. døgn 498 kr.
Tilsuttende døgn pr. time 20,75 kr.
Fri mogenmad 74,70 kr.
Fri frokost 149,40 kr.
Fri middag 149,40 kr.
25 pct. godtgørelse 124,50 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i DK 75 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet 150 kr.

KØRSEL MELLEM BOLIG OG ARBEJDSPLADS DE FØRSTE 60 DAGE.
Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.

EKSEMPEL:
Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 km. væk. Han kører i sin varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument holder ikke vand overfor SKAT.

AFBRYDELSE AF 60 DAGES REGLEN:
Ifølge loven har du mulighed for at afbryde 60 dages reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende dage til en anden arbejdsplads. Afbrydelsen kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår.

ALMINDELIGT BEFORDRINGSFRADRAG:
Kørsel som anses som privat kørsel, fordi antal kørsel til samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Det er samme taster som gælder lønmodtagere. Se ovenfor.

Diskontoen

Diskotoen

6. juli 2012 0,00 pct.
1. juni 2012 0,25 pct.
9. december 2011 0,75 pct.
4. november 2011 1,00 pct.
8. juli 2011 1,25 pct.
8. april 2011 1,00 pct.
15. januar 2010 0,75 pct.
28. august 2009 1,00 pct.
14. august 2009 1,10 pct.
8. juni 2009 1,20 pct.

Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser – Sygedagpengesatser – Diskontoen – Befordringsgodtgørelse – Selskabs- og virksomhedsskat m.v.

Vigtige datoer

Her finder du bl.a. datoer for indbetaling af A-skat – Lønsumsafgift – Månedsmoms – A-skat og AM bidrag lønmodtagere – B-skat m.v.

Update

Her finder du aktuelle oplysninger som bl.a. kan være hvilke krav skat stiller til dit kørselsregnskab, ny ferielov, afskaffelse af IVSér m.v.